Regulamin systemu on – line z zakresu usług wsparcia przedsiębiorstwa pod nazwą Moja Recepcja

 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie pojawiają się poniższe zwroty należy je rozumieć jako:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin
 2. Operator – oznacza spółkę pod firmą Moja Recepcja sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Okulickiego 58/70 m.7, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000568838, której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7962968659, REGON: 362132445 o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł
 3. Kontrahent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która w świetle przepisu art. 221k.c. nie jest konsumentem, a która zawarła Umowę z Operatorem na korzystanie z usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa;
 4. Strony- łącznie Operator i Kontrahent;
 5. Umowa – zawarta przez Strony Umowa, której przedmiot obejmuje świadczenie Kontrahentowi przez Operatora usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa, w tym udzielenie licencji na korzystanie z systemu Moja Recepcja w zakresie określonym treścią Pakietu na warunkach określonych Regulaminem;
 6. Moja Recepcja – internetowy serwis pod nazwą Moja Recepcja zawierający Pakiet Usług wybranych przez Kontrahenta spośród Pakietów objętych ofertą handlową Operatora, udostępniany Kontrahentowi przez Operatora w ramach udzielonej mu licencji w trybie on –line;
 7. Pakiety – oznaczają objęte Umową, wyodrębnione przez Operatora usługi, funkcjonalności, zestawy funkcjonalności, bazy danych określone w ten sposób przez Operatora dla potrzeb Regulaminu, zgodnie z przyjętym przez Operatora oznaczeniem;
 8. Licencja – oznacza udzieloną na mocy Umowy licencję imienną na korzystanie z systemu Moja Recepcja;
 9. Serwis logowania – oznacza serwis informatyczny, administrowany przez Operatora, dostępny wyłącznie przez Internet poprzez witrynę mojarecepcja.com.plza pośrednictwem którego następować będzie autoryzacja Kontrahenta do systemu Moja Recepcja;
 10. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy u Operatora zgodnie z obowiązującymi u niego wewnętrznymi regulacjami z zakresu prawa pracy;
 11. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz., 666)
 12. Strona www. – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Operatora pod adresem mojarecepcja.com.
 13. Rejestracja – wypełnianie przez Kontrahenta elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www poprzez podanie wskazanych w formularzu danych oraz przesyłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Kontrahenta w Systemie i zawarciem Umowy pomiędzy Operatorem a Kontrahentem;
 14. Okres próbny – czternaście dni kalendarzowych, począwszy od dnia rejestracji, w których konto Kontrahenta jest aktywne i podczas których Kontrahent może korzystać z serwisu Moja Recepcja oraz usług dodatkowych bez ponoszenia z tego tytułu opłat;
 15. System – system Moja Recepcja stanowiący własność Operatora, udostępniany Kontrahentowi na podstawie licencji imiennej;
 16. Klient – osoba fizyczna zainteresowana ofertą handlową Kontrahenta, dokonująca rezerwacji usług Kontrahenta za pośrednictwem usług Operatora objętych systemem Moja Recepcja;
 17. Postanowienia ogólne.
 18. Niniejszy Regulamin określa:

1) Rodzaje usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa świadczonych przez Operatora na rzecz Kontrahenta w ramach systemu Moja Recepcja;

2) Warunki zawierania umowy pomiędzy Kontrahentem a Operatorem;

3) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Moja Recepcja;

4) Prawa i obowiązki Operatora i Kontrahenta związane ze świadczeniem Usług;

5) Odpowiedzialność Stron i zasady wyłączania odpowiedzialności Operatora z tytułu świadczenia usług;

6) Zasady powierzania i ochrony danych osobowych Kontrahenta i Klientów;

7) Czas trwania Umowy i sposoby jej rozwiązania;

 1. Operator na stronie www udostępnia kontrahentom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
 2. Operator świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Prawa i obowiązki Stron określa Regulamin.

III. Rodzaje usług świadczonych przez Operatora na rzecz Kontrahenta

 1. Operator oświadcza, że jest właścicielem systemu Moja Recepcja i w oparciu o ten system świadczy usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa Kontrahenta. Operator oświadcza, że dysponuje pełnią praw własności intelektualnej do systemu i jest uprawniony do udostępniania systemu w zakresie wskazanym Regulaminem. Operator oświadcza, że korzystanie z systemu i usług nie naruszy praw osób trzecich.
 2. Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kontrahenta usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa, ujętych w formę Pakietów, do których należą:

1) telefoniczna obsługa procesu rezerwacji usług Kontrahenta świadczona przez recepcjonistę;

2) udostępnienie i skonfigurowanie systemu rezerwacji usług Kontrahenta przez Internet lub aplikację mobilną;

3) system planogramu (kalendarza) rezerwacji (wizyt) Klientów umożlwiający Kontrahentowi przeglądanie, zarządzanie, planowanie i edycję terminów dostępny on – line w ramach systemu Moja Recepcja;

4) system powiadomień Klientów Kontrahenta przypominających o rezerwacji wysyłanych w formie wiadomości SMS lub e – mail;

5) prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych informujących Klientów kontrahenta o promocjach i usługach w drodze wiadomości SMS lub e-mail, na wszystkich polach eksploatacji, w tym kampaniach promocyjnych w Google (w szczególności Google Adwords, Google Moja Firma);

6) raportowanie o wykonanych usługach z wyszczególnieniem obłożenia poszczególnych stanowisk, pracowników i sprzętu w ramach systemu Moja Recepcja;

7) prowadzenie kartotek Klientów Kontrahenta w ramach systemu Moja Recepcja zawierającego preferencję Klienta, historię wizyt oraz umożliwiającego automatycznie wysyłanie życzeń urodzinowych;

8) wprowadzenie indywidualnych kalendarzy pracowników w ramach systemu Moja Recepcja umożliwiających zarządzanie zmianowym trybem pracy, urlopami, dniami wolnymi, poszczególnymi rezerwacjami;

 1. Operator oświadcza, że zawarcie Umowy nie stwarza po stronie Operatora obowiązku pozyskiwania Klientów na rzecz Kontrahenta. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kontrahenta za ilość rezerwacji dokonanych poprzez system Moja Recepcja.
 2. Warunki zawarcia Umowy pomiędzy Operatorem a Kontrahentem
 3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z Kontrahentem z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie przycisku „zarejestruj” w trakcie rejestracji, poprzedzonego oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz polityką poufności.
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła przez Kontrahenta.
 5. Osoba fizyczna uzupełniając formularz rejestracyjny w imieniu Kontrahenta, oświadcza, że:

1) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) jest uprawniona do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Kontrahenta;

 1. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, w systemie zostaje utworzone Konto, o nazwie będącej podanym przez Kontrahenta adresem poczty elektronicznej.
 2. Kontrahent akceptuje, że warunkiem możliwości korzystania z systemu jest posiadanie aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej podawany jest bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Kontrahent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania informacji w swoim Koncie.
 3. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Kontrahenta wobec Operatora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 4. Operator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto Kontrahenta, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach systemu lub jeżeli Operator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, Operator może również odpowiednio zablokować usługi świadczone Kontrahentowi.
 5. Kontrahent uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustawionego hasła.
 6. Kontrahent jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 7. Warunki świadczenia usług przez Operatora
 8. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Operatora, Kontrahent jest zobowiązany do zagwarantowania:
 9. połączenia z siecią Internet;
 10. przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML; przeglądarka internetowa nie powinna pracować w wersji starszej niż rok od daty jej wydania;
 11. posiadanie numeru VOiP;
 12. posiadania Konta w ramach systemu Moja Recepcja;
 13. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci urządzenia.
 14. Operator nie organizuje dostępu Kontrahentowi do sieci Internet, nie pokrywa kosztów z tym związanych, w tym opłat żądanych przez dostawców łączy internetowych.
 15. Operator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług wybranych przez Kontrahenta niezwłocznie, nie później jednak niż pierwszego dnia roboczego po dniu dokonania pełnej rejestracji przez Kontrahenta.
 16. Prawa i obowiązki Stron
 17. Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kontrahenta usług wybranych przez Kontrahenta z oferty handlowej Operatora, ujętych w formę do Pakietów. Opis usług przynależnych do Pakietów zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 18. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług wybranych przez Kontrahenta, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w pkt.3 i 4.
 19. Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi w postaci telefonicznej obsługi procesu rezerwacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.
 20. Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi w postaci kampanii promocyjnej Kontrahenta w zakresie Pakietu wybranego przez Kontrahenta, w terminach wskazanych w zamówieniu.
 21. Operator zastrzega sobie prawo do:

1) przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją systemu;

2) wysyłania na adres poczty elektronicznej Kontrahentów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem usług;

3) odmowy świadczenia usługi jeżeli Kontrahent narusza Regulamin;

4) dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania systemu z zachowaniem obowiązku ich świadczenia;

 1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności systemu na czas niezbędny do wprowadzenia do niego zmian, w tym aktualizacji zawartych informacji lub konserwacji systemu. W sytuacji opisanej powyżej, Operator umieści w systemie informację o przyczynach niedostępności.
 2. Operator zastrzega, że świadczenie usług, w tym działanie systemu może być zawieszone wskutek awarii (np. w dostawie prądu), a także działań o charakterze siły wyższej.
 3. Operator oświadcza, że nie odpowiada za niedostępność usług, w tym systemu jak i za jego wadliwe funkcjonowanie, spowodowane zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Operatora, a niezbędnych do prawidłowego działania systemu, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe lub z przyczyn o charakterze siły wyższej.
 4. Okresy niedostępności usług, o których mowa w niniejszym dziale, nie zmieniają wysokości wynagrodzenia należnego Operatorowi.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Kontrahentów oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z systemem, z tytułu których Kontrahentowi nie będą przysługiwały roszczenia wobec Operatora.
 6. Kontrahent ma prawo do zarzadzania usługami za pośrednictwem Konta i jego ustawień, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 7. W przypadku skorzystania przez Kontrahenta z usług związanych z publicznym udostępnieniem w systemie swojego wizerunku wyraża on zgodę na takie wykorzystanie wizerunku. Ponadto Kontrahent udziela niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na czas realizacji usług do utworów, których jest autorem a wykorzystywanych przez Operatora w ramach korzystania z usług na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 8. Kontrahent korzystając z usług zobowiązani są od powstrzymywania się od:

1) podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji i danych osobowych;

2) publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione dobra osobiste osób trzecich;

3) wykorzystywania usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;

4) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w systemie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;

5) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie systemu;

6) korzystania z systemu w sposób uciążliwy dla Operatora oraz innych Kontrahentów;

7) wykorzystania usług i systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora.

 1. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Operatora o znanych mu przypadkach naruszenia Regulaminu oraz bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Operator po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Kontrahenta zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Operatora, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
 3. Operator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi, zaprzestania świadczenia usługi w sytuacji, gdy działalność prowadzona przez Kontrahenta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług, w sytuacji, gdy Kontrahent w danym okresie rozliczeniowym dokona zakupu usług Operatora na kwotę przekraczającą 500 (słownie: pięćset) zł do czasu uregulowania płatności za wykonane usługi.

VII. Licencja na system Moja Recepcja

 1. Operator udziela Kontrahentowi licencji na korzystanie z systemu Moja Recepcja na czas trwania Umowy.
 2. Liczba dostępów do systemu objętego Umową udzielona jednemu równa jest liczbie licencji na korzystanie z systemu udzielonych przez Operatora Kontrahentowi.
 3. Licencja udzielona przez Operatora Kontrahentowi na korzystanie z systemu:

1) ma charakter niewyłączny i niezbywalny;

2) z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uprawnia do korzystania z systemu tylko dla własnych potrzeb Kontrahenta, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Operatora zabezpieczeń technicznych, poprzez przeglądanie jego zawartości, tylko jednak w trybie on – line poprzez przeglądarkę wskazaną przez Operatora;

3) umożliwia tylko jeden jednoczesny dostęp do systemu objętego tą licencją, z zastrzeżeniem prawa do utworzenia subkont dla pracowników Kontrahenta;

4) jest udzielona na czas trwania Umowy na korzystania z usług Operatora. Jeżeli umowa zostaje rozwiązana lub wygaśnie, odpowiednio z datą jej rozwiązania lub wygaśnięcia, licencja ta wygasa, a Kontrahent traci prawo do korzystania z systemu z nią objętego, z tym, że zastrzega się, że niniejsze postanowienie nie stanowi samodzielnej podstawy do rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na który została zawarta;

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kontrahent nie może w szczególności:

1) rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim systemu ani jego fragmentów;

2) dekompilować ani deasemblować systemu;

3) dokonywać czynności tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w systemie, w tym usuwanie jego ewentualnych błędów;

4) dokonywać zmian w bazie danych lub bazach danych stanowiących część składową systemu;

 1. Kontrahent nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z systemu Moja Recepcja ani jego fragmentów.
 2. Strony zgodnie oświadczają, że zachowanie każdej z osób, którym Kontrahent udostępnił login i hasło do systemu jest traktowane jak zachowanie Kontrahenta. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działania takich osób.
 3. Kontrahent jest upoważniony do otwarcia, w ramach swojego konta, odpowiednich subkont dla pracowników. Utworzenie subkonta dla pracowników nie stanowi naruszenia postanowień dotyczących licencji na system Moja Recepcja, z tym, że Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, dla których utworzył subkonta w ramach serwisu.

VIII. Wynagrodzenie. Warunki płatności.

 1. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, wszystkie usługi realizowane przez Operatora na rzecz Kontrahenta są odpłatne i objęte wynagrodzeniem, którego wysokość jest określona w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Kontrahent winien uiścić Operatorowi wynagrodzenie w terminie przez Strony umówionym. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, należność za usługi będzie rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT.
 3. Kontrahent winien uiścić Operatorowi wynagrodzenie w terminie wynikającym z doręczonej faktury VAT, z tym, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany na fakturze. Kontrahent może dokonać płatności również poprzez skorzystanie z systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl
 4. Doręczenie faktury VAT Kontrahentowi jest jednoznaczne nawet w braku stosownej formuły wezwania, z wezwaniem do zapłaty kwoty, na którą faktura opiewa w terminie wskazanym w jej treści.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia należnego od Kontrahenta z tytułu realizacji Umowy w trakcie jej trwania. W każdym przypadku powzięcia zamiaru zmiany wynagrodzenia (cennika), Operator prześle Kontrahentowi ofertę ze zmienionym wynagrodzeniem. Oferta może zostać przesłana elektronicznie, na adres poczty elektronicznej wskazanej w systemie Moja Recepcja. W terminie 14 dni od dnia doręczenia oferty, Kontrahent, o ile nie godzi się na proponowaną zmianę wynagrodzenia, ma prawo złożyć z zachowaniem dwumiesięcznego okresu, wypowiedzenie umowy. Upływ okresu wypowiedzenia następuje ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, do dnia rozwiązania umowy, wynagrodzenie należne Operatorowi winno być płatne w dotychczasowej wysokości. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie, o którym mowa powyżej, stanowi w świetle Regulaminu przyjęcie oferty Operatora bez zastrzeżeń. Okresy rozliczeniowe przypadające po dacie przyjęcia oferty Operatora są objęte zmienionym wynagrodzeniem. Oferta może określać także inny termin wejścia w życie zmienionego wynagrodzenia.
 6. Operator zastrzega, że w przypadku gdy Kontrahent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego w związku ze świadczeniem usług co najmniej 7 dni kalendarzowych, Operatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z realizacją dalszych świadczeń na rzecz Kontrahenta, bez konieczności wzywania Kontrahenta do zapłaty. Kontrahent ma prawo uniemożliwić dostęp do świadczonych usług, w tym udostępnianego systemu Moja Recepcja aż do dnia uiszczenia w całości zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (należnymi za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty). Zastrzega się, że w określonej powyżej sytuacji, Operatorowi należy się wynagrodzenia za cały okres obowiązywania Umowy, także gdy z przyczyn opisanych powyżej, Kontrahent nie korzystał z usług objętych Umową.
 7. Operator zastrzega sobie prawo wstrzymania się z realizacją dalszych świadczeń na rzecz Kontrahenta, bez konieczności uprzedniego informowania go o tym fakcie, w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym Kontrahent dokona zakupu usług za kwotę przekraczającą 500 (słownie: pięćset) zł do czasu uregulowania należności za zakupione usługi.
 8. Kontrahent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur pocztą elektroniczną na adres e – mail podany przy logowaniu do systemu moja Recepcja.
 9. Kontrahent zastrzega, że ceny podane w niniejszym Regulaminie i Cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z właściwych przepisów prawa.
 10. Odpowiedzialność
 11. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczone przez przepisy prawa, zwłaszcza przepis art. 473§ 2 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Operatora za szkody powstałe w trakcie realizacji usług, w tym za szkody powstałe w związku z korzystaniem z systemu Moja Recepcja, wynikłe z użytkowania lub niemożliwości jego użytkowania lub ewentualnych błędnych danych wprowadzonych do systemu Moja Recepcja przez Operatora. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
 12. Kontrahent ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania Kontrahenta zarówno w zakresie strat jak i utraconych korzyści. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do loginu i hasła w systemie.
 13. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. Każda ze stron powinna poinformować drugą stronę o okolicznościach siły wyższej, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o jej działaniu a także dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia skutków działań siły wyższej dla wykonywania zobowiązań zaciągniętych w umowie.
 14. Operator oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Klientów, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nieprzybycie lub nieterminowe przybycie Klienta na umówioną wizytę.
 15. Strony oświadczają, że za wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych rezerwacją, w szczególności za nieterminowość realizacji rezerwacji, wyłączną i pełną odpowiedzialność ponosi Kontrahent.
 16. Kontrahent zobowiązuje się chronić Operatora oraz naprawić szkodę poniesioną przez Operatora w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, w szczególności Klientów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych rezerwacją lub udostępnianiem w ramach systemu materiałów objętych ochroną osób trzecich. W tym zakresie Kontrahent zobowiązuje się zwolnić Operatora z odpowiedzialności za szkodę i obowiązku zaspokojenia roszczeń kierowanych przez osoby trzecie. Kontrahent zwróci Operatorowi wszelkie wydatki i koszty poniesione w związku z właściwymi postępowaniami, w tym koszty sądowe i koszty obsługi prawnej. Kontrahent, na żądanie Operatora, wejdzie w jego miejsce w toczącym się postępowaniu (o ile będzie to możliwe) lub przystąpi do takiego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami albo zapewni reprezentację i ochronę Operatora w ramach takich postępowań. Kontrahent podejmie również wszelkie działania negocjacyjne oraz udzieli wszelkich wyjaśnień w celu ochrony interesów Operatora.
 17. Ochrona i powierzanie danych osobowych
 18. Operator oświadcza, że w związku z realizacją usług, posiada status administratora danych osobowych Klientów w zakresie: imię, nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzin i data imienin.
 19. Kontrahent powierza Operatorowi w trybie przepisu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: RODO) przetwarzanie danych osobowych Klientów rezerwujących wizytę u Kontrahenta za pośrednictwem systemu Moja Recepcja w zakresie wskazanym w pkt X.1 w celu realizacji usług przez Kontrahenta na rzecz Klienta oraz wykonania innych zobowiązań Kontrahenta na rzecz Klienta. Powierzenie przetwarzania danych osobowych dotyczy także danych osobowych Gości pozyskanych przez Operatora w przyszłości.
 20. Operator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w w art. 32 Rozporządzenia, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
 21. Operator, przetwarzając dane osobowe Klientów, jest zobowiązany do:

1) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych,

2) zapewnienia poziomu bezpieczeństwa określonego jako wysoki znajdującym się w jego posiadaniu urządzeniom i systemom informatycznym,

3) stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie za który odpowiada Kontrahent;

 1. Operator zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Kontrahenta o:

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępniania danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności prawa karnego, a zakaz ma na celu zapewnienie poufności postępowania;

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;

3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane podlegają przetworzeniu, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;

 1. Kontrahent ma prawo kontroli sposobu przetwarzania danych przez Operatora poprzez przeprowadzenie zapowiedzianych na siedem dni wcześniej doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów oraz żądania składania pisemnych wyjaśnień. Operator zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Kontrahenta.
 2. Operator zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Kontrahenta dotyczące przetwarzania danych osobowych powierzonych mocą Umowy.
 3. Kontrahent jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych Klientów niezgodnie z Umową, a w szczególności za ich udostępnienie osobom nieupoważnionym. W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych lub umowy z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, w następstwie czego Operator jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Kontrahent zobowiązuje się pokryć Operatorowi poniesione z tego tytułu straty i koszty.
 4. Niniejszym Kontrahent będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta przez Operatora niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz w celu prawidłowej realizacji usług w zakresie imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu VoIP.
 5. Operator jest administratorem danych osobowych Kontrahentów będących osobami fizycznymi i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w przepisach art. 36-39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia usług.
 6. Operator po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Kontrahenta zwraca Kontahentowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. Operator może powierzyć dane osobowe Klientów oraz Gości Kontrahenta do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy Kontrahenta na rzecz Klientów, bez konieczności uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kontrahenta.
 8. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Kontrahenta chyba, że obowiązek taki nakłada na Operatora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Operator. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Kontrahenta o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 

 • 12 Powierzenie przetwarzania danych

Użytkownik, będący administratorem wprowadzanych do Serwisu danych ze zbioru “Dane powierzane”, powierza Operatorowi Serwisu, w trybie art. 28 Rozporządzenia jako przedmiot przetwarzania dane osobowe w zakresie zgodnym i wybranym przez Użytkownika do tego zbioru, zgodnie z zakresem wyszczególnionym §12.pkt.2 oraz na zasadach i w celu określonym w §12 pkt.3 niniejszego Regulaminu.

Zakres danych ze zbioru „Dane powierzane” obejmuje dane kontrahentów administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Imię, Nazwisko, Numer Identyfikacji Podatkowej lub PESEL oraz dane pracowników administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Imię, Nazwisko.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszej Umowy następuje wyłącznie w celu i w zakresie realizacji Usługi.

Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się po stronie procesora przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Operator Serwisu przetwarza powierzone mu do przetwarzania dane w okresie świadczenia Usługi, tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Serwisu, dzięki którym Operator Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek.

Operator Serwisu po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem danych, tj. w momencie zgłoszenia przez Użytkownika dyspozycji usunięcia konta w Serwisie, usuwa wszelkie powierzone dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo polskie lub unijne nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

Operator Serwisu zobowiązuje się, w ramach swojej organizacji, przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

Operator Serwisu zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz zobligować je do zachowania w tajemnicy, (o której mowa w art.28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych zarówno w trakcie zatrudniania ich przez Operatora Serwisu, jak i po ustaniu zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Operator Serwisu będzie pomagał Użytkownikowi administrującemu danymi w niezbędnym zakresie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.

Operator Serwisu po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia Użytkownik będący administratorem danych powierzanych Operatorowi Serwisu ma prawo skontrolowania, czy środki zastosowane przez Operatora Serwisu przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. Prawo do przedmiotowej kontroli może być realizowane w godzinach pracy Operatora serwisu tj. poniedziałek – piątek w godzinach 9 – 17 z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i z minimum siedmiodniowym uprzedzeniem o zamiarze dokonania kontroli. W trakcie kontroli Operator Serwisu udostępni Użytkownikowi administrującemu danymi powierzanymi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

W razie stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli, Operator Serwisu zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez administratora danych, nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni.

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Operator Serwisu pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

Operator Serwisu powierza dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania zewnętrznym podmiotom w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz, zgodnie z artykułem 45 pkt. 1 Rozporządzenia, podmiotom w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej tylko w przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Dane powierzane są jedynie w celu i zakresie wykonania niniejszej Umowy, na co Operator Serwisu otrzymuje zgodę Administratora.

Operator Serwisu posiada podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami wskazanymi w §12 pkt.14 niniejszego Regulaminu.

Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w przypadku gdy Komisja nie stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek przekazania danych nakłada na Operatora Serwisu prawo polskie lub unijne. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator Serwisu informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 • 13 Administrator Danych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych:

 

Sugester sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa Polska

 • 14 Zakres danych oraz moment ich zbierania

W chwili rejestracji i zakładania konta w Serwisie Użytkownik jest proszony o podanie danych. Danymi podawanymi przy rejestracji są dane dotyczące obsługi konta w Serwisie, tj. adres email Użytkownika, login (dowolna nazwa wpisana bez polskich znaków lub adres e-mail) oraz hasło. Poniższe dane mogą zostać wprowadzone do Serwisu dobrowolnie m.in.:

Zdjęcie

Imię

Nazwisko

Inne adresy e-mail

Operator Serwisu wykorzystuje dodatkowe dane, które mogą być udostępniane przez Użytkownika lub jego urządzenie w celu świadczenia kompleksowych usług oraz gwarancji dostępu do oferowanych funkcji Serwisu w obrębie przeglądarki i Aplikacji Mobilnej.

Operator Serwisu przetwarza dane pobierane w procesie interakcji urządzenia Użytkownika z przeglądarką, które to dane zostały opisane w §19 Polityka Cookies i znaczniki pikselowe.

Czas przetwarzania danych Użytkownika oraz danych konta przez Operatora Serwisu nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usługi, tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Serwisu, dzięki którym Operator Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek.

Podczas zakładania konta w Serwisie oraz korzystania z Serwisu Operator Serwisu informuje Użytkowników o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Tam gdzie jest to wymagane, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na wskazane działania Operatora Serwisu.

 • 15 Cel przetwarzania danych

Dane zbierane przez Operatora Serwisu podczas korzystania z Serwisu, Witryny lub Aplikacji Mobilnej są przetwarzane w poniżej określonych zakresie i celach:

Świadczenia Usługi – dane Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Usługi, w celach rozliczeń za Abonament oraz przesyłania dokumentów, linków weryfikacyjnych, wiadomości autoryzujących dostęp do systemu oraz powiadomień systemowych.

Kontaktu z działem obsługi klienta i świadczenia pomocy technicznej – dane Użytkownika będą wykorzystywane w celach kontaktu z klientem oraz udzielenia mu pomocy technicznej. Podczas obsługi Użytkownika oraz udzielania pomocy technicznej Operator Serwisu może wykorzystać dostęp do wszelkich danych, znajdujących się we wszystkich aktywnych Modułach na koncie Użytkownika (w zakładce Ustawienia) wykorzystywanych w celach kontaktu z klientem oraz udzielenia mu pomocy technicznej.

Fakturowania i księgowania transakcji oraz prowadzenia działalności – dane Użytkownika będą wykorzystane do wystawienia mu faktury za zakupioną Usługę. Dane będą przetwarzane w celach archiwizacji dokumentów przez okres zgodny z przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym Rozporządzenia. Dane te będą przechowywane w należyty sposób i chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane mogą zostać wykorzystane w celach realizacji funkcji audytowych oraz na inne potrzeby wewnętrzne, takie jak diagnostyka problemów technicznych oraz administracja Serwisu, Witryny lub Aplikacji Mobilnej.

Wysyłania informacji o Usłudze i informacji handlowej oraz innych celach związanych z promocją – dane Użytkownika będą wykorzystywane do przesyłania informacji o Usłudze: wprowadzanych nowych funkcjach i integracjach Serwisu, informacji o zmianach prawnych, zmianach systemowych oraz do przesyłania informacji handlowej, informowania Użytkownika o aktualnych rabatach oraz akcjach promocyjnych w Serwisie, a także informowania o rozwiązaniach podmiotów współpracujących z Operatorem Serwisu. Operator Serwisu może wykorzystać posiadane dane w celach personalizacji komunikacji na temat usług, które mogą być dla Użytkownika interesujące. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa dotyczące jego danych określone w Rozporządzeniu. W celu skorzystania z przysługujących praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Serwisu przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w §17 lub §18 niniejszego Regulaminu. W przypadkach, w których zgodnie z prawem Operator Serwisu ma obowiązek uzyskać zgodę na przesyłanie korespondencji, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych.

Zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Witryny, Serwisu i Aplikacji Mobilnej oraz ochrony praw, mienia i własności Operatora Serwisu – dane o sposobie korzystania z Serwisu, Witryny i Aplikacji Mobilnej mogą zostać wykorzystane przez Operatora Serwisu w celu zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, oszustw, łamania prawa oraz postanowień Regulaminu, a także odpowiadania na kierowane do Operatora Serwisu żądania ze strony uprawnionych organów państwowych oraz w celach zachowania zgodności funkcjonowania działalności Operatora Serwisu z obowiązującymi przepisami prawa.

Tworzenia statystyk oraz rozwoju Serwisu – Operator Serwisu wykorzystuje dane dotyczące sposobu korzystania z Witryny, Serwisu lub Aplikacji Mobilnej przez Użytkowników w celu lepszego zrozumienia ich zachowań oraz preferencji. Na podstawie tych danych Operator Serwisu tworzy statystyki oraz stara się zrozumieć jaki sposób przedstawienia Usługi będzie dla Użytkownika satysfakcjonujący oraz atrakcyjny.

Umożliwienia korzystania z integracji z innymi systemami – Operator Serwisu przetwarza dane dostępowe dla aplikacji zintegrowanych z Serwisem w celu przekazywania informacji (np. treści faktur w przypadku integrowania z https://fakturownia.pl, kwot płatności w przypadku integracji Płatności Online, etc.) do tych aplikacji, zgodnie z zasadami działania uruchamianej przez Użytkownika integracji.

Inne cele – Operator Serwisu może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w inny sposób, o czym Użytkownik będzie każdorazowo informowany a w przypadku gdy obowiązujące prawo wymaga od Operatora Serwisu posiadania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych poprosi on Użytkownika o jej wyrażenie.

Operator Serwisu w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego w tym Rozporządzeniem oraz połączenia szyfrowane przez protokół SSL.

 

 1. Reklamacje
 2. Kontrahentowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących realizacji usług.
 3. Reklamacje rozpatruje Operator.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać:

1) dane Kontrahenta wraz z loginem używanym w systemie,

2) szczegółowy opis problemu wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających reklamację,

3) numer telefonu, adres e – mail i adres do korespondencji,

4) podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Kontrahenta;

 1. Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w pkt 3 powyżej, nie będą rozpatrywane. Za termin wpływu reklamacji do Operatora uznaje się dzień wpływu reklamacji zawierające wszystkie dane wskazane w pkt.3.
 2. Reklamacje z adnotacją „reklamacja” należy składać na adres: Operatora lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@mojarecepcja.com.pl
 3. Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Kontrahentowi na wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e – mail.
 4. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

XII. Czas obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy.

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Po dokonaniu Rejestracji, następuje aktywacja konta Kontrahenta. Kontrahent jest uprawniony do korzystania z systemu Moja Recepcja i usług w Okresie Próbnym w zakresie Pakietu L. Po zakończeniu okresu próbnego usługi są świadczone w zakresie Pakietu L, chyba, że Kontrahent dokonał zmiany Pakietu. Zmiana Pakietu następuje wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
 3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa lub w okolicznościach wskazanych w Regulaminie.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W okresie wypowiedzenia Operator zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z Pakietem wybranym przez Kontrahenta, a Kontrahent do uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia.
 5. Operator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:

1) Kontrahent naruszył w sposób rażący postanowienia Regulaminu;

2) Kontrahent naruszył prawa autorskie majątkowe do systemu Moja Recepcja;

3) Kontrahent udostępnił system Moja Recepcja osobie trzeciej;

4) Kontrahent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Operatorowi, a opóźnienie przekracza 14 dni;

5) Kontrahent przetwarzał dane osobowe Klientów przekazane przez Operatora w sposób niezgodny z Regulaminem i przepisami prawa;

 1. Kontrahent ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Operator wbrew postanowieniom Umowy i Regulaminu nie rozpoczął świadczenia usług w terminie 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych od dnia rejestracji. Kontrahentowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym również w sytuacji, gdy Operator z nieusprawiedliwionych przyczyn przestał świadczyć usługi na rzecz Kontrahenta przez okres co najmniej 10 dni roboczych.
 2. Kontrahent ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn w czasie trwania okresu próbnego i w ciągu 3 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu uprawnienie do rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej wygasa. Kontrahent jest zobowiązany uiścić na rzecz Operatora ewentualne wynagrodzenie za usługi zakupione w okresie korzystania z Systemu po przekroczeniu okresu próbnego.
 3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia wymagają zachowania formy pisemnej oświadczenia zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Oświadczenia powinny być kierowane na adres siedziby Operatora.
 4. Licencja na korzystanie z systemu Moja Recepcja jest udzielana na czas równy okresowi obowiązywania Umowy. Z upływem okresu obowiązywania Umowy licencja wygasa, a wraz z nią prawo dostępu do systemu Moja Recepcja.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Kontrahent oświadcza, że akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń.
 2. Kontrahent będący osobą fizyczną oświadcza, że nie posiada statusu konsumenta.
 3. Kontrahent nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Operatora w ramach systemu Moja Recepcja. Podjęcie próby usunięcia przez Kontrahenta takiego zabezpieczenia uprawnia Operatora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń.
 4. Kontrahent nie może bez pisemnej zgody Operatora zastrzeżonej pod rygorem nieważności:

1) przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią

2) ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Umowa podlega prawu polskiemu.
 3. Operator ma prawo dokonać zmiany nazwy „Moja Recepcja” lub nazwy „Pakiet” i innych nazw przyjętych w Regulaminie na inne nazwy, jak również ma prawo dokonać zmian w zakresie numeru telefonu, stron www i innych adresów podanych w Regulaminie poprzez zamieszczenie nowych danych na stronie www lub przesłanie zmienionych danych na adres e- mail podany w formularzu rejestracji. Zmiany, o których mowa powyżej, nie są zmianami Regulaminu.
 4. Operator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności zmiana Regulaminu jest uprawniona w sytuacji zmiany przepisów prawnych, wydania orzeczeń istotnych z punktu widzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian natury technologicznej w systemie Moja Recepcja, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu. W sytuacji zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy, Operator jest zobowiązany do wysłania na adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta treści zmienionego regulaminu na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu, Kontrahent nie dokona wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał w stosunkach Operator – Kontrahent po upływie terminu do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, jednak nie wcześniej niż z datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 5. Kontrahent jest zobowiązany do poinformowania Operatora o każdej zmianie swojego adresu. Zmiana staje się skuteczna z chwilą doręczenia informacji o zmianie adresu Kontrahentowi.
 6. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy lub wynikające pomiędzy stronami z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Opis Pakietów usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa w ramach systemu Moja Recepcja – załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Pakiet M

Pakiet L

Pakiet XL

Obsługa rezerwacji

Realna recepcjonistka

tak

tak

tak

Ilość umówionych wizyt w cenie pakietu

0

10

30

Kolejne umówione wizyty:

tak wg cennika

tak wg cennika

tak wg cennika

Telefoniczne przypomnienie o wizycie

nie

tak

tak

SMS-y przypominające o wizycie

nielimitowane

nielimitowane

nielimitowane

Odebrane rozmowy

nielimitowane

nielimitowane

nielimitowane

Kampanie marketingowe

Ilość SMS w pakiecie kampanii

50

100

400

Kolejne SMS-y

tak wg cennika

tak wg cennika

tak wg cennika

Kolejne SMS-y Premium

tak wg cennika

tak wg cennika

tak wg cennika

E-maile reklamowe/newsletter

tak wg cennika

tak wg cennika

tak wg cennika

Dodatkowe funkcje

Wdrożenie systemu

nie

tak

tak

Aplikacja mobilna

tak

tak

tak

Integracja ze strona www Kontrahenta

nie

tak

tak

Zapisy przez Internet

tak

tak

tak

Bezpieczeństwo danych

tak

tak

tak

Backup systemu

tak

tak

tak

Tabela Opłat – Cennik – załącznik nr 2

 

Pakiet M

117 zł/miesiąc

Pakiet L

207 zł (do 5 użytkowników), 307 zł (do 10 użytkowników) /miesiąc

Pakiet XL

447 zł (do 10 użytkowników), 807 zł (do 20 użytkowników)/miesiąc

Usługi płatne ponad opłatę abonamentową

Kolejne umówione wizyty ponad pakiet:

10 zł

9 zł

8 zł

Kolejne SMS-y ponad pakiet kampanii:

10 gr/sms

9 gr/sms

8 gr/sms

Kolejne SMS-y Premium ponad pakiet kampanii

20 gr/sms

18 gr/sms

15 gr/sms

E-maile reklamowe/newsletter

5 gr/e-mail

4 gr/e-mail

2 gr/email

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z właściwych przepisów prawa.